0 800 30 30 50
УКР ENG
 
 
 
Asvio Bank on Facebook
Asvio Bank on Instagram
 
  • заплачу: грн


  отримаю: грн
 

Захист персональних даних

asvio bank

Порядок обробки, захисту персональних даних та використання файлів cookie в АТ «АСВІО БАНК»
 1. Порядок та процедури обробки та захисту персональних даних в АТ «АСВІО БАНК» (далі - Порядок) розроблено з метою створення умов для забезпечення захисту персональних даних від їх незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, належного захисту прав суб'єктів персональних даних при обробці їх персональних даних відповідно до Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про інформацію», Цивільного кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Закону України «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 року N 267. 1.2.

 2. Суб'єкт персональних даних ‒ фізична/юридична особа, персональні дані якої обробляються. Володілець персональних даних – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ 09809192, юридична адреса: Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2. Тел.: 0 800 303 050 (з пн-пт, 9.00-18.00, безкоштовно на території України) Електронна адреса: sekretar@asviobank.ua. Вебсайт: https://www.asviobank.ua/i.html. Адреса для надсилання запитів щодо доступу до персональних даних, а також з інших питань щодо обробки персональних даних у Банку: Україна, 01043, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19

 3. Персональними даними є об'єктивні та суб'єктивні відомості про фізичних/юридичних осіб, які містяться в первинних та інших джерелах інформації про фізичну/юридичну особу, в алфавітноцифровому, графічному або фото форматі, аудіо/кіно/відео записах на паперових або електронних носіях, щодо яких застосовуються загальні або особливі вимоги обробки, що стосуються особи безпосередньо або відповідно до яких особу може бути конкретно ідентифіковано за допомогою одного або декількох факторів, властивих фізичним, фізіологічним, розумовим, економічним, культурним або соціальним аспектам її особистості.

 4. Персональні дані фізичних/юридичних осіб за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом. До конфіденційної інформації про фізичну/юридичну особу, зокрема, відносяться відомості про расове або етнічне походження особи, освіту, сімейний стан, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та профспілкових організаціях, стан здоров'я, статеве життя, а також його найменування, прізвище, ім'я, по батькові, адреса, дата, місце народження, майновий стан та інші персональні дані. Персональні дані клієнтів, контрагентів, а також осіб, чиї дані було отримано Банком в процесі надання їм банківських/фінансових послуг, в т.ч. в порядку здійснення заходів щодо їх ідентифікації відповідно до законодавства України з питань запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, відносяться до банківської таємниці.

 5. Обробку інформації щодо расового або етнічного походження особи, його політичних, релігійних або світоглядних переконань, стану здоров'я або статевого життя, членства в політичних партіях та професійних спілках заборонено, за винятком випадків, передбачених ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних».

 6. Порядок захисту персональних даних здійснюється Банком у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних», інших нормативних актів, внутрішніх нормативних документів Банку з питань захисту персональних даних. Обробка та захист персональних даних, які належать до банківської таємниці, здійснюється Банком відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правових актів Національного банку України.

 7. Обробка персональних даних здійснюється Банком на підставах, визначених статтею 11 Закону України «Про захист персональних даних»: • згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних; • дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень; • укладення та виконання правочину, стороною якого є суб'єкт персональних даних або який укладено на користь суб'єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб'єкта персональних даних; • захист життєво важливих інтересів суб'єкта персональних даних; • необхідність виконання обов'язку володільця персональних даних, який передбачений законом; • необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод суб'єкта персональних даних у зв'язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.

 8. Не допускається обробка даних про особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених Законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.

 9. Мета збору, обробки та використання персональних даних: • виконання вимог чинного законодавства України для надання Банком банківських та інших фінансових послуг, а також здійснення іншої діяльності, визначеної Статутом Банку та законодавством України; • направлення фізичним/юридичним особам пропозицій щодо обслуговування в Банку, направлення інформаційних, рекламних повідомлень та матеріалів щодо послуг та продуктів Банку і його партнерів; • забезпечення якості та безпеки обслуговування клієнтів у Банку; • захист законних прав та інтересів Банку; • реалізація інших повноважень та обов'язків Банку, що передбачені законодавством України та внутрішніми документами Банку, зокрема для реалізації трудових відносин та відносин у сфері управління трудовими ресурсами; • реалізація відносин при укладенні та виконанні цивільно-правових та господарських договорів (контрактів, угод) на постачання товарів, виконання робіт, надання послуг, оренди (найму), купівлі-продажу нерухомого / рухомого майна, договорів (контрактів, угод) про співробітництво та інших потреб щодо забезпечення господарської діяльності Банку, зовнішньоекономічних договорів (контрактів, угод); • організація проведення конкурсів та тендерів, що проводяться Банком відносно його господарської діяльності, інформування потенційних учасників, розгляд документів, що надаються ними; • організація перевірки контрагентів (діючих та потенційних) Банку при укладанні та виконанні цивільно-правових та господарських договорів (контрактів, угод), зовнішньоекономічних договорів (контрактів, угод), здійсненні закупівель товарів/робіт/послуг без укладання договору тощо; • інші дії, пов'язані з провадженням Банком своєї діяльності та з виконанням вимог чинного законодавства України.

 10. Зміст персональних даних, що обробляються Банком, відповідає інформації, отриманій від осіб – суб'єктів цих персональних даних або законно отриманій від їх представників чи третіх осіб, у тому числі з кредитного реєстру Національного банку України, інших державних реєстрів, отриманій Банком із загальнодоступних джерел а також включає інформацію, що стала відома Банку в зв'язку із реалізацією договірних та інших правовідносин із такими фізичними особами, які є клієнтами, контрагентами чи співробітниками Банку, або перебувають з Банком в інших відносинах. Банк здійснює обробку персональних даних осіб, отриманих від третіх осіб, лише у випадку, якщо це передбачено законодавством України або за умови надання цими третіми особами гарантії, що така передача не порушує права фізичних осіб, персональні дані яких передаються Банку

 11. Персональні дані можуть бути передані за умови дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних»: правоохоронним, судовим органам, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Пенсійному фонду України, органам соціального захисту населення, іншим органам державної влади та місцевого самоврядування у випадках, передбачених чинним законодавством України; органам державної реєстрації прав, суб'єктам державної реєстрації прав, державним реєстраторам; страховим та оціночним компаніям, суб'єктам оціночної діяльності, оцінювачам, землевпорядним організаціям, державним нотаріальним конторам та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, операторам поштового зв'язку, бюро кредитних історій, партнерам Банку (у випадку реалізації продуктів Банку в рамках партнерських програм), аудиторським компаніям, які здійснюють зовнішній аудит, передбачений законодавством України, іншим особам, у випадках передбачених законодавством України.

 12. Згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних має право: 1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 3. На доступ до своїх персональних даних; 4. Отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 5. Пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; 6. Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 8. Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду; 9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 10. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; 11. Відкликати згоду на обробку персональних даних; 12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна особа, є невід'ємними і непорушними.

 13. Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови у поданому Суб'єктом персональних даних запиті: найменування юридичної особи, прізвища, імені та по батькові, місця проживання (місця перебування) та реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, встановлених законом, крім випадків, установлених законом.

 14. Зазначені вище умови обробки персональних даних, в тому числі мета використання персональних даних, а також склад персональних даних, що можуть оброблятися у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», поширюється на суб'єктів персональних даних - користувачів вебсайту Банку.

 15. При відвідуванні користувачем вебсайту Банку фіксуються всі входи до системи. Банк може збирати дані про статистику відвідування вебсайту Банку. Відомості можуть містити інформацію про з'єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на вебсайті Банку (в тому числі файли cookie, ірадреси, параметри і налаштування інтернет-браузерів і т. д.)

 16. Файли cookie – текстові файли або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються веббраузеру і зберігаються на пристрої користувача. До таких пристроїв можна віднести комп'ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує вебсайт Банку. Вебсайт Банку може використовувати такі файли для оптимізації контенту та отримання інформації (даних) про користувача, яка надається його веббраузером. Файли cookie дають можливість вебсайту Банку надавати інформацію клієнтам - користувачам вебсайту Банку у зручному вигляді завдяки зберіганню у веббраузері користувача вебсайту Банку текстових файлів, які будуть використовуватися вебсайтом Банком при його відвідуванні користувачем. Файли cookie дають змогу проаналізувати поведінку, переваги і інтереси користувача. Такий аналіз допомагає Банку поліпшити взаємодію користувача з вебсайтом Банку, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію на вебсервісі Банку. Файли cookie не використовуються для встановлення особи, що є користувачем вебсайту Банку. Якщо користувач вебсайту Банку не бажає отримувати файли cookie від вебсайту Банку, користувач може налаштувати свій веббраузер таким чином, щоб він повідомляв користувача про отримання файлів cookie, а користувач міг би обирати приймати такі файли cookie чи ні.

 17. Банк може використовувати інформацію, яку збирає про користувачів вебсайту Банку для наступних цілей: • реєстрація клієнта Банку та/або його пристрою в сервісах вебсайту Банку; • надання послуг або функцій в сервісах вебсайту Банку, які клієнт Банку замовив; • проведення досліджень щодо використання клієнтами Банку сервісів на вебсайті Банку для поліпшення якості послуг; • надання клієнту Банку пропозицій, відправки йому рекламних повідомлень; • проведення маркетингових досліджень, оцінки та аналізу ринку, клієнтів, продуктів та сервісів, (включаючи проведення опитувань клієнтів щодо послуг Банку); • інші цілі, пов'язані з провадженням Банком своєї діяльності та з виконанням вимог чинного законодавства України.